تعرفه آب مشترکین خانگی

تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف ماهیانه کمتر از الگوی مصرف بازاء هر واحد براساس جدول شماره) 1( محاسبه و دریافت میگردد.

جدول 1- تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف ماهیانه (کمتر از الگوی مصرف)

ردیفطبقات مصر ف (متر مکعب در هر ماه)قیمت نسبت به مازاد (ریال بازاء هر متر مکعب )
1 0<X=<5 0/25 * C
2 5<X=<10 0/4 * C
3 10<X<=<15 0/7 * C

جدول 2-تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف ماهیانه ( بیش از الگوی مصرف)

ردیفطبقات مصر ف (متر مکعب در هر ماه)قیمت نسبت به مازاد (ریال بازاء هر متر مکعب )
1 0<X=<5 0/7 * C
2 5<X=<10 0/8 * C
3 10<X<=<15 1 * C
4(15<X<=<22) بیش از الگو تا 1/5 برابر الگو 2 * C
5(22<X<=<30) یک و نیم تا 2 برابر الگو 3 * C
6(30<X<=<45) دو تا سه برابر الگو 3/5 * C
7 (45<X<=<60) سه تا چهار برابر الگو 4 * C
8(60<X) بیش از 4 برابر الگو 5 * C
کارمزد خدمات دفع فاضلاب

تعرفه کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی 70 درصد و برای مشترکین غیرخانگی معادل 100درصد آب بهای مصرفی تعیین میگردد .

آبونمان آب و فاضلاب

آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب و فروش پسآب )بصورت انشعابی( اعم از اینکه مشترک مصرف داشته باشد یا نداشته باشد، به ازای هر واحد براساس جدول شماره 4 تعیین و بصورت ماهیانه دریافت میشود. آبونمان فاضلاب معادل آبونمان آب می باشد .

جدول 4-آبونمان

ردیفقطر (اینچ)مسکونیعمومیسایر کاربری ها
1چند واحدی 74.370 90.150 338.100
2 0/5 74.370 90.150 338.100
3 0/75 99.180 135.240 450.840
41 198.360 270.510 676.260
5 1/5 595.110 698.790 1.014.420
62 991.830 1.127.100 1.352.520